Scrisoare către Ion-Marcel Ciolacu, Președintele Camerei Deputaților

Nr. 223 din 01.04.2020
Către Camera Deputaților
În atenția domnului Ion-Marcel CIOLACU, Președintele Camerei Deputaților


Stimate Domnule Președinte,

   PROPUNERI PRIVIND EFICIENTIZAREA MĂSURILOR ȘI MIJLOACELOR NAȚIONALE ÎN SCOPUL                           MAXIMIZĂRII GRADULUI DE ABSORBȚIE AL FONDURILOR EUROPENE SPECIALE PREVĂZUTE PRIN CADRUL DE REGLEMENTARE TEMPORAR, CÂT ȘI A RESURSELOR NAȚIONALE

 Subscrisa, ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE DELTA DUNĂRII, cu sediul în Mun. Tulcea, str.Gării nr. 1, ap. 1, jud.Tulcea, sediul de corespondență în Mun. Tulcea, str. Isaccei nr. 2, corp D, et. 3, jud. Tulcea, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Tulcea sub nr.6/24.04.2018, reprezentată de Cătălin Țibuleac, în calitate de Președinte, asociație fără scop patrimonial, înființată în temeiul O.G. nr.26/2000, al cărei scop constitutiv este elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a turismului în Delta Dunării şi Dobrogea de Nord, promovarea intereselor membrilor săi, care sunt persoane fizice și juridice, cu activitate în domeniul turismului din Delta Dunării, dar și unități administrative din județul Tulcea, realizarea politicii de marketing, în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu în vigoare, gestionarea coordonată a componentelor destinaţiei turistice în scopul dezvoltării şi valorificării potenţialului turistic al zonei Delta Dunării și Dobrogea de Nord, având în vedere:

 · contextul izbucnirii pandemiei de coronavirus, care a determinat anihilarea turismului în Delta Dunării și litoralul Mării Negre, existând pericolul real de falimentare a industriei ospitalității la nivel dobrogean, în proporție de aproape 100%, fiind afectate în mod grav inclusiv celelalte activități auxiliare turismului, precum pescuitul, transportul și agrementul turistic, alimentația publică, etc.,

· prevederile Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020, publicat în M.Of. nr.212/16.03.2020 prin care Preşedintele României a decretat instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, context în care sunt limitate o serie de drepturi și libertăți fundamentale,

· limitările dispuse prin Ordonanţa Militară nr. 1/2020 din 17 Martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, emisă de Ministerul Afacerilor Interne, publicată în M. Of. nr. 219 din 18 martie 2020, precum și a reglementărilor și măsurilor ulterioare, și ținând cont de:

· valoarea de patrimoniu natural universal al Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării, recunoscută prin includerea a peste jumătate din suprafaţa acesteia, în Lista Patrimoniului Mondial Cultural si Natural elaborată de Comitetul Patrimoniului Mondial în baza Convenţiei privind Protecţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural adoptată de Statele Membre UNESCO,

· specificul sezonier al activității din Delta Dunării și litoralul Mării Negre, respectiv maxim șase luni/an, care a determinat ca la momentul izbucnirii epidemiei operatorii economici din turism să înregistreze pierderi ca urmare a lipsei totale a veniturilor și a cheltuielilor cu păstrarea forței de muncă, dar și investiții pentru creșterea gradului de satisfacție al turistului în sezonul ce urma să înceapă, care determină ca reglementările intrate în vigoare până în prezent să fie, în cea mai mare parte, ineficiente în raport de specificul sezonier al turismului deltaic și cel de litoral,

 · ajutoarele de stat adoptate de Comisia Europeană pentru a permite statelor membre să ofere mai mult sprijin agenților economici afectați de măsurile luate pentru combaterea epidemiei, respectiv normele UE privind ajutoarele de stat, care permit statelor membre să ia măsuri rapide și eficace pentru a sprijini în special IMM-urile, care se confruntă cu dificultăți economice în contextul epidemiei de COVID-19, Comisia Europeană adoptând Cadrul de Reglementare Temporar. Cadrul de Reglementare Temporar permite statelor membre UE să ofere sprijin suplimentar în contextul epidemiei de coronavirus, să utilizeze și să beneficieze de toată flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijnii economia (ec.europa.eu) și prevede cinci tipuri de ajutoare:

(a) granturi directe, avantaje fiscale selective și plăți în avans: statele membre vor putea să instituie scheme care să permită acordarea unei finanțări de până la 800 000 EUR unei întreprinderi pentru a răspunde nevoilor urgente de lichiditate ale acesteia;

 (b) garanții de stat pentru împrumuturile contractate de întreprinderi de la bănci: statele membre vor fi în măsură să furnizeze garanții de stat pentru a se asigura că băncile continuă să acorde împrumuturi clienților care au nevoie de ele;

(c) împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi: statele membre vor putea acorda întreprinderilor împrumuturi cu rate ale dobânzilor favorabile. Aceste împrumuturi pot ajuta întreprinderile să acopere nevoile imediate atât de capital circulant, cât și de investiții;

(d) garanții pentru băncile care direcționează ajutorul de stat către economia reală: unele state membre intenționează să se bazeze pe capacitățile de creditare existente ale băncilor și să le utilizeze drept canal de sprijin pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cadrul clarifică faptul că un astfel de ajutor este considerat un ajutor direct acordat clienților băncilor, nu băncilor în sine, și oferă orientări cu privire la modul în care se poate asigura faptul că denaturarea concurenței dintre bănci este minimă;

(e) asigurarea creditelor la export pe termen scurt: cadrul introduce o flexibilitate suplimentară cu privire la modul de a demonstra că anumite țări prezintă riscuri neasigurabile pe piața privată, permițând astfel ca statul să furnizeze, atunci când este necesar, asigurarea creditelor la export pe termen scurt, respectuos, vă solicităm:

I. Realizarea unor programe naționale, circumscrise celor europene, care să țină cont de următoarele coordonate specifice:

1. scutirea de la plata taxelor și impozitelor pentru industria ospitalității din turismul deltaic și de litoral, cel puțin până la sfârșitul anului 2020;

2. alocarea de fonduri nerambursabile pentru menținerea în stare de funcționare a spațiilor de cazare din turismul deltaic și de litoral, pentru cheltuielile de conservare a locațiilor de cazare, inclusiv a resurselor umane menținute în acest scop, precum și pentru cheltuielile necesare pentru reluarea activității turistice;

3. alocarea de fonduri pentru menținerea în stare de funcționare a capabilităților de transport pe apă, pentru cheltuelile de conservare a acestora, inclusiv a resurselor umane menținute în acest scop;

4. extinderea domeniului de reglementare a șomajului tehnic pentru toți angajații din industria ospitalității, ale căror contracte de muncă au fost încetate sau suspendate ca urmare a decretării stării de urgență;

5. modificarea sau completarea art.XI alin.(1) din O.U.G. nr. 30/2020 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, în sensul prelungirii perioadei pentru care se acordă indemnizaţiile de șomaj tehnic, de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, de care beneficiază salariaţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj cu cel puțin 60 zile după încetarea stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cât și pe perioada de extrasezon (noiembrie – decembrie 2020; ianuarie – martie 2021), întrucât turismul va fi reluat efectiv numai după încetarea pandemiei și ridicarea tuturor restricțiilor, fiind posibilă diminuarea cu aproximativ 80% a cifrei de afaceri pentru cele câteva luni de funcționare rămase din sezon;

6. prelungirea termenului de acordare a creditelor cu dobândă subvenționată până cel mai devreme la 31.09.2021, deoarece termenul reglementat de art.1 pct.2 alin. (3^3) din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, de 31.03.2021 nu ține cont de caracterul sezonier al zonei Delta Dunării și litoralului Mării Negre;

7. scutirea de la plata impozitelor și contribuțiilor pe salarii, în perioada de nefuncționare, respectiv în extrasezon noiembrie – februarie, aceasta fiind o măsură eficientă care ar avea ca rezultat imediat menținerea contractelor de muncă.

 II. Consultarea industriei ospitalității privind criteriile suplimentare, ce ar putea fi reglementate pentru reluarea activității turistice, privind igienizarea hotelurilor și restaurantelor, precum și alocarea de fonduri pentru achiziționarea echipamentelor pentru testarea individuală COVID-19 a fiecărui turist, dar și a angajaților.

III. Flexibilizarea măsurilor economice în raport de caracterul sezonier al activității turistice din Delta Dunării și litoralul Mării Negre, prin adoptarea unei reglementări speciale care să asigure continuitatea turismului în această zonă de interes national. Totodată apreciem măsurile adoptate la nivel guvernamental, până în prezent respectiv cea de prelungire a valabilității voucherelor de vacanță și cea privind șomajul tehnic, considerând că acest proces trebuie să continue în strânsă legătură cu realitățile din industria ospitalității. Cu speranța că apreciați util un dialog constructiv, realist, axat pe problemele cu care se confruntă turismul deltaic și cel de litoral, propunem cooptarea a doi reprezentanți ai Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării în celula de criză constituită la nivelul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generală de Turism, astfel că așteptăm răspunsul dvs. la adresa de e-mail asociatia_deltadunarii@yahoo.com, tel. 0744 358 114.

Cu deosebită considerație, ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE DELTA DUNĂRII PREȘEDINTE , Cătălin ȚIBULEAC

#AMDTdeltadunarii

Urmariti-ne si pe retelele sociale pentru a fi la curent cu ultimele noutati!